Disclaimer Verheij Vastgoedontwikkeling

Ondanks de constante zorg en aandacht die Verheij Vastgoedontwikkeling aan de samenstelling van de informatie besteedt, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie op de website www.verheijvastgoedontwikkeling.nl onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website www.verheijvastgoedontwikkeling.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verheij Vastgoedontwikkeling (ook niet via een eigen netwerk).

Hoe gaat de Verheij Vastgoedontwikkeling om met uw persoonsgegevens?

Verheij Vastgoedontwikkeling tracht zich zo veel mogelijk te houden aan de belangrijkste regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens.

Via onze website kunt u formulieren invullen om in contact te treden met Verheij Vastgoedontwikkeling voor bijvoorbeeld het aanvragen van informatie over onze projecten. Wij vragen u dan om uw persoonsgegevens, zoals uw naam, woonadres, e-mailadres en/of telefoonnummer. Bij het formulier staat aangegeven, of geeft u zelf aan, met welk doel de gegevens (moeten) worden gebruikt.

Verheij Vastgoedontwikkeling gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten, tenzij anders is aangegeven. Daarmee voldoet Verheij Vastgoedontwikkeling aan de privacywetgeving. Hierbij kan het zijn dat Verheij Vastgoedontwikkeling uw gegevens deelt met derden, waarmee Verheij Vastgoedontwikkeling samenwerkt. In het geval Verheij Vastgoedontwikkeling uw gegevens deelt met derden, dan ziet Verheij Vastgoedontwikkeling erop toe dat derden zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens.

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of u wenst niet langer dat wij gebruik maken van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Uw gegevens kunnen te allen tijde uit onze bestanden worden verwijderd indien u ons hiertoe verzoekt.

Verheij Vastgoedontwikkeling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Privacy op Internet

Bij elk bezoek aan de website van Verheij Vastgoedontwikkeling wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de website of het e-mailadres van herkomst. Verheij Vastgoedontwikkeling bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele (persoons-)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina’s van de website van Verheij Vastgoedontwikkeling te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website (en e-mailberichten) van Verheij Vastgoedontwikkeling te kunnen verbeteren.

Om de dienstverlening op het internet te kunnen optimaliseren worden via de website van Verheij Vastgoedontwikkeling voor dit doel in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. Hetgeen in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Verheij Vastgoedontwikkeling kan er niet voor instaan dat de informatie op de website www.demaese.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Verheij Vastgoedontwikkeling sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website www.demaese.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de website www.verheijvastgoedontwikkeling.nl te kunnen raadplegen.